top of page
ORGANISATIE VAN DE SCHOOL

KLEUTERWERKING

Binnen het buitengewoon kleuteronderwijs type 2 richten we ons naar kleuters van 2,5 jaar tot 6 jaar (verlenging mogelijk tot 8 jaar). ​

 

ZORGAANBOD:  

    - aansporen tot het zelfstandig & doelgericht kunnen afwerken van verschillende taakjes

    - creëren van een sfeer waarin de kinderen zich goed voelen en openstaan voor schoolse activiteiten 

    - gestructureerde aanbreng van de taal- en rekenvoorwaarden met individuele therapie en klasbegeleiding door  therapeuten

Voor de kleuters leggen wij de nadruk op:

    - welbevinden in de school                                                                                 

    - vertrekken vanuit de mogelijkheden                                                                               

    - totale communicatie                                                                                   

    - motorische vaardigheden                                                                                 

    - basale stimulatie                                                                                

    - ontwikkelingsstimulerende werking                                                                             

    - zelfredzaamheid                                                                                 

    - basisvoorwaarden schoolse vaardigheden                                                                                 

    - samenwerking met ouders 

AUTIWERKING

In de Autiklassen zitten kinderen met diagnose 'Autisme Spectrum Stoornis', kortweg ASS. Deze leerlingen hebben nood aan een specifieke en individuele begeleiding. Zij krijgen in een klasgroep van 6 een individueel programma aangeboden.

Autisme is een aangeboren stoornis die diepgeworteld is in de persoonlijkheid en die blijvend is.

 

Bij mensen met Autisme vinden we de volgende problemen:

 

1. kwalitatieve tekorten op drie domeinen: communicatie, sociale vaardigheden en verbeelding 

2. moeilijkheden met: het zien van samenhang (coherent), het plannen en organiseren van het eigen handelen                                          

    en het inlevingsvermogen (Theory of Mind)

3. kwalitatief andere waarneming en andere verwerking van zintuiglijke prikkels.

LAGERE SCHOOL-WERKING

AANVANGSKLAS

Wanneer leerlingen vanuit het kleuteronderwijs naar het lager onderwijs overstappen, komen ze

meestal in een aanvangsklas terecht.Hier trachten we enerzijds de leerlingen een goede werkhouding aan te leren. Anderzijds richten we ons op de basisvoorwaarden die nodig zijn voor

de verdere ontwikkeling van de schoolse vaardigheden, bv. auditieve en visuele 

training, begripsvorming, rekenvoorwaarden… .

Ook sociale vaardigheden en spelactiviteiten komen hier aan bod.

Vanuit deze groep kunnen leerlingen dan doorstromen naar een leergroep, functionele leergroep,

socialisatiegroep, enz.

LEERGROEP

De leerlingen die de basisvoorwaarden voor schoolse vaardigheden (o.a. auditieve waarneming,

visuele waarneming,…) beheersen, kunnen starten met het technisch lezen, rekenen en schrijven. 

De nadruk ligt in deze groep(en) vooral op de schoolse vaardigheden als technisch lezen, rekenen,

wereldoriëntatie, … Toch willen we hierbij ook benadrukken dat we deze leerlingen ook leren om

de verworven vaardigheden functioneel te gebruiken. Het aanleren van sociale vaardigheden is hier naast de schoolse activiteiten primair.Voor deze leerlingen bekijken we of ze georiënteerd worden binnen OV 1, OV2 of OV 3 (zeer uitzonderlijk OV 4).

FUNCTIONELE

LEERGROEP

Binnen deze groep ligt de nadruk vooral op het functionele leren. Er wordt aandacht besteed aan

schoolse vaardigheden maar het tempo ligt lager dan in de leergroep. Op deze manier proberen we

onze leerlingen basisvaardigheden bij te brengen zodat zij in de toekomst zo zelfstandig mogelijk

kunnen functioneren (vb. functioneel rekenen, eurokennis, kloklezen, sociale vaardigheden,

maatschappelijk herkennen naast het technisch lezen,…). Wanneer deze leerlingen georiënteerd

worden naar het BUSO is dit steeds naar BUSO OV 1.

SOCIALISATIEGROEP

Voor een aantal leerlingen werken we een programma uit dat in de eerste plaats gericht is naar

communicatie,persoonlijke en maatschappelijke zelfredzaamheid, sociale vaardigheden,

huishoudelijke vaardigheden,… en in mindere mate op schoolse vaardigheden. Functionaliteit staat centraal.

Deze leerlingen gaan steeds naar het BUSO opleidingsvorm 1.

EMB-WERKING

Binnen deze groep willen we leerlingen opvangen die veel nood hebben aan basale stimulatie, sensopathisch spel, verzorging, …Het gaat om een groep leerlingen met een ernstig tot diep mentaleen/of meervoudige beperking. Welbevinden staat hier centraal. We werken op het tempo en het niveau van de leerlingen. De begeleiding in deze groep omvat intensieve kinesitherapie, eetbegeleiding, verzorging, hippotherapie (paardrijden), zwemmen, snoezelen,……

Deze leerlingen worden georiënteerd naar OV1 of er wordt gekozen om een aanbod te adviseren binnen een opvang niet schoolgaand.

bottom of page