top of page

OPVOEDINGSPROJECT

Als katholieke school voor buitengewoon kleuter en lager onderwijs ijvert De Bremberg voor een volwaardige, menselijke en christelijke ontplooiing van ieder kind met het oog op een gelukkige toekomst.

 

We bieden opvoeding en onderwijs aan kinderen en jongeren met een matig of ernstig mentale en/of meervoudige beperking, al dan niet met een autismespectrumstoornis.  

 

We vertrekken van de mogelijkheden van ieder kind. We trachten ieder kind een aangepast aanbod te geven.

 

Onze voornaamste doelstelling is dan ook: alle ontwikkelingsmogelijkheden van ieder kind optimaal ontplooien 

 

Om onze visie en werking te verduidelijken, stellen we onze school voor als een groot gebouw: een gebouw met stevige fundamenten, verschillende bouwstenen, een dak en een schoorsteen.

DAK

Het hoofddoel van onze school is de ontwikkelingskansen van ieder kind zo goed mogelijk tot ontwikkeling brengen. We richten

ons in eerste instantie naar de mogelijkheden van een kind, niet naar de beperkingen.

De nadruk ligt hier vooral op ontwikkeling van taal en communicatie, persoonlijke zelfredzaamheid, sociaal-emotionele ontwikkeling, vrije tijdsbesteding en indien mogelijk op schoolse vaardigheden. Het leren is steeds gericht op functionaliteit. 

 

Om onze doelstelling te kunnen bereiken, moeten we vertrekken van een zeer stevig fundament en sterke bouwstenen.

Zij vormen de basis voor een degelijke werking.

FUNDAMENT

Welbevinden en betrokkenheid vormen het fundament van ons opvoedingsproject. We gaan ervan uit dat een kind pas tot leren kan komen als het zich goed voelt. Daarom streven wij naar veiligheid, geborgenheid en vertrouwen voor onze leerlingen. Deze drie aspecten verzamelen wij onder de noemer “welbevinden”.

“Betrokkenheid” krijg je wanneer kinderen op een intense manier met iets bezig zijn. Dit komt alleen voor in het smalle gebied tussen ‘al kunnen’ en ‘nog niet kunnen’.  Het vormt dan ook de basis voor het leren, het opnemen van informatie,…

 

Slechts wanneer aan deze beide voorwaarden voldaan wordt, kan ons onderwijs tot optimale resultaten leiden.

Met het volledige team werken we doorheen het hele klas-en schoolgebeuren steeds aan deze sociaal- emotionele ontwikkeling.

BOUWSTENEN

BOUWSTENEN

ZORGVRAAG

We vertrekken steeds vanuit de zorgvraag van het kind. Dit vormt de ingangspoort van onze werking. Samen met ouders, klasteam, CLB,…, gaan we zoeken naar de hulpvraag van ieder kind om dan hierop een gepast aanbod te geven.  Het ganse team verplicht zich er toe om samen, ieder vanuit zijn eigen discipline, aan deze centrale vraag te werken.

TOEKOMSTGERICHT
WERKEN

Ons onderwijs is er vooral op gericht om de levenskwaliteit van de kinderen te vergroten. Bij het aanreiken van basisvaardigheden wordt steeds de link gelegd met het latere leven. Het functioneel leren staat hier centraal.  

Door toekomstgericht te denken, is ons onderwijsaanbod naast het aanreiken van algemene vaardigheden zeker ook gericht op de zelfredzaamheid. Dit gaat zowel over persoonlijke, huishoudelijke en maatschappelijke redzaamheid. Door dit aangepaste onderwijs worden hen toch heel wat basisvaardigheden aangereikt die in hun verdere leven voor welbevinden zullen zorgen. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de integratie in de maatschappij.

TOTALE 
PERSOONLIJKHEIDS-ONTWIKKELING

Binnen de school vertrekken we van de mogelijkheden van ieder kind. Dit houdt ook in dat we ons niet enkel richten op cognitieve aspecten maar dat we naar het totale kind kijken (hoofd-hart-handen). We richten ons dan ook op een breed gamma van ontwikkelingsdomeinen.

Hierbij ligt de nadruk op de totaliteit van de leerling, meer bepaald op de ontwikkeling van taal en communicatie, persoonlijke zelfredzaamheid, sociaal - emotionele ontwikkeling, vrije tijdsbesteding,... Enkel waar mogelijk wordt ook aan schoolse vaardigheden gewerkt. 

 

We werken binnen de Bremberg dan ook volgens de acht ontwikkelingsdomeinen, zoals vooropgesteld door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Zie “Informatiemap voor de onderwijspraktijk buitengewoon onderwijs, Ministerie van Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs,1999”.

Individualisatie betekent rekening houden met de eigenheid van ieder kind, met de sterktes en zwaktes van iedere leerling. Differentiatie staat voor de concrete maatregelen die genomen worden om dit individualisatieprincipe in praktijk te brengen.

Via verschillende werkvormen trachten we binnen de klaswerking zo veel mogelijk te differentiëren om zo ieder kind op zijn niveau te kunnen benaderen. Onderwijs is aangepast aan de noden van ieder kind. Door kleine klasgroepen, hoekenwerk, geïntegreerde werking,… realiseren we  zo onderwijs op maat van ieder kind. Binnen de gestructureerde autiklassen en stimulatiegroepen wordt deze individuele benadering nog verder doorgevoerd.

INDIVIDUALISATIE
EN 
DIFFERENTIATIE

OUDERBETROKKENHEID

In onze visie op leren vormt de samenwerking met ouders een essentieel onderdeel. We erkennen hen als eerste informant als het over hun kind gaat, betrekken hen bij het selecteren van doelen of we overleggen samen rond de aanpak van een bepaald probleem.

Kortom, de school werkt samen met de ouders aan de ontwikkelingsmogelijkheden van hun kind.

 

SAMENWERKING MET EXTERNEN

Er is een intense samenwerking met o.a. BuSO De Bremberg, CLB, scholengemeenschap, thuisbegeleidingsdiensten, Centra voor ontwikkelingsstoornissen, Expertisecentra Autisme, kinderpsychiatrische centra en andere diensten.

 

SAMENWERKING GEWOON ONDERWIJS

Door het M-decreet kunnen kinderen met specifieke onderwijsbehoeften die voldoende ontwikkelingsmogelijkheden hebben, de kans krijgen om in het gewoon onderwijs (verder) begeleid te worden. Onze school voorziet ondersteuning aan deze kinderen, hun ouders en schoolteams vanuit het Ondersteuningsnetwerk Oost -Brabant. De begeleiding gebeurt door personeelsleden die voldoende ervaring hebben met de problematiek van deze leerlingen.

SAMENWERKING

GEÏNTEGREERDE WERKING IN DE SCHOOL:

Binnen iedere pedagogische eenheid worden de klastitularissen bijgestaan door een multidisciplinair team van logopedisten, kinesisten, ergotherapeuten, verpleegster, een orthopedagoge en enkele ambulante leerkrachten. Naast het geven van individuele therapieën, zullen therapeuten ook in de klaswerking ondersteuning bieden. Deze teamgerichte benadering versterkt zeker de werking binnen onze school. We hechten hierbij belang aan het welbevinden van onze teamleden. We zijn van mening dat ook zij het beste functioneren wanneer ze zich goed voelen in hun werkomgeving.

 

 

VAKBEKWAAMHEID

Om de leerlingen optimaal te kunnen begeleiden, wordt vakbekwaamheid van elk teamlid verwacht. We gaan na welke nascholingen interessant zijn.

Met behulp van ons nascholingsplan willen wij als school professionalisering blijvend opvolgen en stimuleren. We vinden het zeer belangrijk dat het ganse team de kans krijgt om zich verder te specialiseren en de vakbekwaamheid te vergroten. Zo wordt onze school een “lerende organisatie”.

MULTIDISCIPLINAIR
TEAM
EN
VAKBEKWAAMHEID
SOCIALISATIE

Socialisatie is het leerproces om te leren omgaan met jezelf en de anderen. Sociaal emotionele ontwikkeling, relationele en seksuele vorming en sociale vaardigheidstraining vormen een centraal onderdeel in onze school. Omdat we dit erg noodzakelijk vinden, maakt dit ook deel uit van onze opvoeding en onderwijs. Integratie in de maatschappij is een streefdoel en daarom willen we onze leerlingen de nodige waarden en normen meegeven. Zo kunnen ze op een volwaardige manier functioneren in de maatschappij.

SCHOORSTEEN

Ieder kind is anders, en anders zijn is ok. We stellen het kind steeds centraal. Voor ieder kind wordt een individueel traject uitgestippeld dat haalbaar is en dat er voor zorgt dat het kind het juiste aanbod krijgt op zijn of haar zorgvraag. 

 

Dit gebouw, met stevige fundamenten en degelijke bouwstenen, vormt het opvoedingsproject van onze school. Op deze manier trachten we de ontwikkelingsmogelijkheden van al onze leerlingen zo goed mogelijk te ontplooien.

bottom of page